Reglement

Artikel 1: Organisatie

De loterij wordt georganiseerd door de vereniging Elburger Sport Club. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40094350 en zij is gevestigd in Elburg.

Het doel van de loterij is om het jeugdvoetbal binnen de Elburger Sport Club te ondersteunen.

Deze loterij kwalificeert als een incidentele loterij waarvoor een vergunning vereist is in de zin van artikel 3, eerste lid Wet op de kansspelen.

De vergunning om de loterij te organiseren is op 20 augustus 2020 verleend door de raad van bestuur van de kansspelenautoriteit. Een afschrift van de verleende vergunning kan aangevraagd worden bij het bestuur van de vereniging.

De deelnemers aan de loterij zijn gebonden aan de bepalingen van dit reglement.

Binnen 3 maanden na de trekking zal financiële verantwoording worden afgelegd aan de Kansspelautoriteit.

Notariskantoor Megchelsen & Haksteen zal de trekking van de loterij verzorgen. Van de trekking wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 

Artikel 2: Voorschriften voor deelname en uitsluitingen.

Deelname aan de loterij is mogelijk door alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Deelname door rechtspersonen is ook mogelijk mits de rechtsgeldige vertegenwoordiger van die rechtspersoon ouder is dan 18 jaar.

Alle loten worden op naam gesteld en zijn niet overdraagbaar.

Bij de aankoop van een lot of loten dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens bij de aankoop van het lot.

Uitgesloten van deelname zijn:

Bestuursleden van Elburger Sport Club.

Alle medewerkers van Notariskantoor Megchelsen & Haksteen.

Deelname aan de loterij valt onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. De deelnemer doet door het accepteren van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.

Elburger Sport Club is gerechtigd om deelname voorafgaande aan de trekking te beëindigen of te weigeren in elk van de volgende gevallen, te weten:

Kennelijke wilsonbekwaamheid van de deelnemer

Een vermoeden van misbruik of fraude.

 

Artikel 3: Deelname en inleg.

Deelnemen kan uitsluitend via een digitaal lot. Loten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de website www.vriendenvanesc.nl.

Deelname is pas definitief na een succesvolle afronding van het betaalproces. De deelnemer ontvangt na betaling een bevestiging per e-mail met daarop de naam van de deelnemer en het unieke nummer. Dit is het bewijs van deelname aan de loterij.

De deelnemer aan de loterij dient er zorg voor te dragen dat Elburger Sport Club de beschikking heeft over de juist NAW- gegevens.

Eventuele wijziging van de adresgegevens kan per e-mail worden doorgegeven.

De kosten van een lot zijn € 20,00 euro (twintig euro).

Een deelnemer kan met meerdere loten meespelen.

 

Artikel 4: Beschikbare loten en trekking.

Er zullen 1.500 loten beschikbaar zijn.

Het lotnummer wordt bevestigd en wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.

De deelnemersadministratie bevat voor elk lot een uniek nummer. Voorafgaand aan de trekking zullen aan de verkochte loten een nummer worden toegekend zodat de notaris de trekking kan verrichten met het zogenoemde bussensysteem.

De loterij start op 20 augustus 2020 en de verkoop van de loten zal plaatsvinden tot en met 29 maart 2021. De trekking zal plaatsvinden op 31 Maart 2021.

De trekking wordt verricht onder enkel de verkochte lotnummers.

Een winnend lotnummer speelt niet meer mee voor de volgende te winnen prijzen.

De notaris is bevoegd, ingeval van redelijke twijfel, een trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te verrichten. Van een dergelijk voorval zal melding worden gemaakt in het op te maken proces verbaal.

  

Artikel 5. Afgelasting Loterij

Het bestuur van Elburger Sport Club is gerechtigd om de loterij af te gelasten in alle gevallen waarin dit haar juist voorkomt. Het bestuur van Elburger Sport Club zal van deze bevoegdheid in elk geval gebruik maken indien de opbrengst van de verkochte loten onvoldoende is om de kosten van de loterij inclusief prijzen te kunnen bekostigen. Tevens zal het bestuur van Elburger Sport Club gebruik maken van deze bevoegdheid als niet voldaan kan worden aan de afdrachtseis van artikel 4 van de vergunningsvoorwaarden.

Indien het bestuur van Elburger Sport Club de loterij afgelast dan zal dit gecommuniceerd worden via de website www.vriendenvanesc.nl.

Ook zullen deelnemers per e-mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Bij een definitieve afgelasting van de loterij zal door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald.

 

Artikel 6. Prijzenpakket en uitkering prijzen

De te winnen prijzen zullen voorafgaande aan de trekking zichtbaar zijn op de website www.vriendenvanesc.nl.

De kansspelbelasting over de prijzen in natura wordt afgedragen door Elburger Sport Club.

Alle prijzen zijn in natura en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Prijzen waarover binnen een jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waardoor zich in die periode geen winnaar heeft aangemeld vervallen aan de Elburger Sport Club.

Aan gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. En deze zijn onder voorbehoud van druk-zet en/of typefouten.

 

Artikel 7. Privacy

Door deelname aan deze loterij verklaart de deelnemer dat zijn naam en beeltenis gebruikt mogen worden door Elburger Sport Club bij de uitreiking van de prijzen en de verdere promotionele afronding van de loterij.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Elburger Sport Club is onder meer, maar niet uitsluitend in de volgende gevallen uitgesloten:

in geval van vertraging, dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van een deelname.

In geval van verlies van ingevulde elektronische formulieren tijdens het aanmelden aan de loterij.

In geval van schade door strafbare handelingen van derden zoals diefstal.

in geval van schade die direct of indirect zijn veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van Elburger Sport Club liggende omstandigheden.

Elburger Sport Club is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betaalopdrachten bij betreffende financiële of andere betrokken instellingen.

Elburger Sport Club is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging van prijzen in natura.

Elburger Sport Club is niet aansprakelijk voor schade door deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.

 

Artikel 9. Bezwaren

Bezwaren over het niet of het volgens de deelnemer verkeerd toekennen van de prijs waaronder mede wordt verstaan het toekennen van een te lage prijs dienen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij het bestuur van Elburger Sport Club. Bezwaren dienen binnen twee weken na de trekking plaats te vinden. Na de termijn van twee weken kan geen bezwaar meer worden gemaakt. Het bestuur van Elburger Sport Club is uitsluiten bevoegd om te beslissen op de ingediende bezwaren.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet is bij uitsluiting het bestuur van Elburger Sport Club bevoegd om een besluit te nemen.

Deel op social media!